Loại kéo ngoài (Drawout)

Picture of ACB 3P 1000A 100kA ABB type E3H

ACB 3P 1000A 100kA ABB type E3...

ACB - E3HLoạI di động MP: Phần di động Số cực:3 Dòng định mức:800A Dòng ngắn mạch:100k...

Đặt mua

163.276.000 đ

ACB 3P 1000A 100kA ABB type E3...

163.276.000 đ

ACB - E3HLoạI di động MP: Phần di động Số cực:3 Dòng định mức:800A Dòng ngắn mạch:100k...

Đặt mua
Picture of ACB 3P 1000A 42kA ABB type E1B 1SDA059170R1

ACB 3P 1000A 42kA ABB type E1B...

ACB - E3SLoạI di động MP: Phần di động Số cực:3 Dòng định mức:1000A Dòng ngắn mạch:12k...

Đặt mua

101.579.000 đ

ACB 3P 1000A 42kA ABB type E1B...

101.579.000 đ

ACB - E3SLoạI di động MP: Phần di động Số cực:3 Dòng định mức:1000A Dòng ngắn mạch:12k...

Đặt mua
Picture of ACB 3P 1250A 100kA ABB type E3H

ACB 3P 1250A 100kA ABB type E3...

ACB - E3HLoạI di động MP: Phần di động Số cực:3 Dòng định mức:800A Dòng ngắn mạch:100k...

Đặt mua

101.397.000 đ

ACB 3P 1250A 100kA ABB type E3...

101.397.000 đ

ACB - E3HLoạI di động MP: Phần di động Số cực:3 Dòng định mức:800A Dòng ngắn mạch:100k...

Đặt mua
Picture of ACB 3P 1250A 130kA ABB type E2L

ACB 3P 1250A 130kA ABB type E2...

ACB - E2LLoạI di động MP: Phần di động Số cực:3 Dòng định mức:1250A Dòng ngắn mạch:130...

Đặt mua

93.096.000 đ

ACB 3P 1250A 130kA ABB type E2...

93.096.000 đ

ACB - E2LLoạI di động MP: Phần di động Số cực:3 Dòng định mức:1250A Dòng ngắn mạch:130...

Đặt mua
Picture of ACB 3P 1250A 65kA ABB type E2N 1SDA055872R1

ACB 3P 1250A 65kA ABB type E2N...

ACB - E3SLoạI di động MP: Phần di động Số cực:3 Dòng định mức:1250A Dòng ngắn mạch:65k...

Đặt mua

76.321.000 đ

ACB 3P 1250A 65kA ABB type E2N...

76.321.000 đ

ACB - E3SLoạI di động MP: Phần di động Số cực:3 Dòng định mức:1250A Dòng ngắn mạch:65k...

Đặt mua
Picture of ACB 3P 1250A 85kA ABB type E3S 1SDA055968R1

ACB 3P 1250A 85kA ABB type E3S...

ACB - E3SLoạI di động MP: Phần di động Số cực:3 Dòng định mức:1250A Dòng ngắn mạch:85k...

Đặt mua

138.736.000 đ

ACB 3P 1250A 85kA ABB type E3S...

138.736.000 đ

ACB - E3SLoạI di động MP: Phần di động Số cực:3 Dòng định mức:1250A Dòng ngắn mạch:85k...

Đặt mua
Picture of ACB 3P 1600A 100kA ABB type E3H

ACB 3P 1600A 100kA ABB type E3...

ACB - E3HLoạI di động MP: Phần di động Số cực:3 Dòng định mức:1600A Dòng ngắn mạch:100...

Đặt mua

125.372.000 đ

ACB 3P 1600A 100kA ABB type E3...

125.372.000 đ

ACB - E3HLoạI di động MP: Phần di động Số cực:3 Dòng định mức:1600A Dòng ngắn mạch:100...

Đặt mua
Picture of ACB 3P 1600A 75kA ABB type E3S

ACB 3P 1600A 75kA ABB type E3S

ACB - E3SLoạI di động FP: Phần cố động Số cực: 3 Dòng định mức:1600A Dòng ngắn mạch:75...

Đặt mua

27.036.000 đ

ACB 3P 1600A 75kA ABB type E3S

27.036.000 đ

ACB - E3SLoạI di động FP: Phần cố động Số cực: 3 Dòng định mức:1600A Dòng ngắn mạch:75...

Đặt mua
Picture of ACB 3P 2000A 100kA ABB type E3H

ACB 3P 2000A 100kA ABB type E3...

ACB - E3HLoạI di động MP: Phần di động Số cực:3 Dòng định mức:2000A Dòng ngắn mạch:100...

Đặt mua

263.681.000 đ

ACB 3P 2000A 100kA ABB type E3...

263.681.000 đ

ACB - E3HLoạI di động MP: Phần di động Số cực:3 Dòng định mức:2000A Dòng ngắn mạch:100...

Đặt mua
Picture of ACB 3P 2000A 65kA ABB type E2N 1SDA055936R1

ACB 3P 2000A 65kA ABB type E2N...

ACB - E3SLoạI di động MP: Phần di động Số cực:3 Dòng định mức:2000A Dòng ngắn mạch:65k...

Đặt mua

180.889.000 đ

ACB 3P 2000A 65kA ABB type E2N...

180.889.000 đ

ACB - E3SLoạI di động MP: Phần di động Số cực:3 Dòng định mức:2000A Dòng ngắn mạch:65k...

Đặt mua
Picture of ACB 3P 2000A 75kA ABB type E3S

ACB 3P 2000A 75kA ABB type E3S...

ACB - E3SLoạI di động MP: Phần di động Số cực:3 Dòng định mức:2000A Dòng ngắn mạch:75k...

Đặt mua

233.161.000 đ

ACB 3P 2000A 75kA ABB type E3S...

233.161.000 đ

ACB - E3SLoạI di động MP: Phần di động Số cực:3 Dòng định mức:2000A Dòng ngắn mạch:75k...

Đặt mua
Picture of ACB 3P 2000A 85kA ABB type E3S 1SDA056032R1

ACB 3P 2000A 85kA ABB type E3S...

ACB - E3SLoạI di động MP: Phần di động Số cực:3 Dòng định mức:2000A Dòng ngắn mạch:85k...

Đặt mua

214.203.000 đ

ACB 3P 2000A 85kA ABB type E3S...

214.203.000 đ

ACB - E3SLoạI di động MP: Phần di động Số cực:3 Dòng định mức:2000A Dòng ngắn mạch:85k...

Đặt mua
Picture of ACB 3P 2500A 100kA ABB type E3H

ACB 3P 2500A 100kA ABB type E3...

ACB - E3HLoạI di động MP: Phần di động Số cực:3 Dòng định mức:2500A Dòng ngắn mạch:100...

Đặt mua

251.852.000 đ

ACB 3P 2500A 100kA ABB type E3...

251.852.000 đ

ACB - E3HLoạI di động MP: Phần di động Số cực:3 Dòng định mức:2500A Dòng ngắn mạch:100...

Đặt mua
Picture of ACB 3P 2500A 100kA ABB type E3H

ACB 3P 2500A 100kA ABB type E3...

ACB - E3HLoạI di động FP: Phần cố động Số cực: 3 Dòng định mức:2500A Dòng ngắn mạch:10...

Đặt mua

27.036.000 đ

ACB 3P 2500A 100kA ABB type E3...

27.036.000 đ

ACB - E3HLoạI di động FP: Phần cố động Số cực: 3 Dòng định mức:2500A Dòng ngắn mạch:10...

Đặt mua
Picture of ACB 3P 3200A 100kA ABB type E3H, 1SDA056512R1

ACB 3P 3200A 100kA ABB type E3...

ACB - E3HLoạI di động MP: Phần di động Số cực:3 Dòng định mức:3200A Dòng ngắn mạch:100...

Đặt mua

270.162.000 đ

ACB 3P 3200A 100kA ABB type E3...

270.162.000 đ

ACB - E3HLoạI di động MP: Phần di động Số cực:3 Dòng định mức:3200A Dòng ngắn mạch:100...

Đặt mua
Picture of ACB 3P 4000A 100kA ABB type E4H

ACB 3P 4000A 100kA ABB type E4...

ACB - E4HLoạI di động MP: Phần di động Số cực:3 Dòng định mức:4000A Dòng ngắn mạch:100...

Đặt mua

511.478.000 đ

ACB 3P 4000A 100kA ABB type E4...

511.478.000 đ

ACB - E4HLoạI di động MP: Phần di động Số cực:3 Dòng định mức:4000A Dòng ngắn mạch:100...

Đặt mua
Picture of ACB 3P 4000A 100kA ABB type E4H

ACB 3P 4000A 100kA ABB type E4...

ACB - E4HLoạI di động FP: Phần cố động Số cực: 3 Dòng định mức:4000A Dòng ngắn mạch:10...

Đặt mua

47.907.000 đ

ACB 3P 4000A 100kA ABB type E4...

47.907.000 đ

ACB - E4HLoạI di động FP: Phần cố động Số cực: 3 Dòng định mức:4000A Dòng ngắn mạch:10...

Đặt mua
Picture of ACB 3P 5000A 100kA ABB type E6H

ACB 3P 5000A 100kA ABB type E6...

ACB - E6HLoạI di động MP: Phần di động Số cực:3 Dòng định mức:5000A Dòng ngắn mạch:100...

Đặt mua

694.922.000 đ

ACB 3P 5000A 100kA ABB type E6...

694.922.000 đ

ACB - E6HLoạI di động MP: Phần di động Số cực:3 Dòng định mức:5000A Dòng ngắn mạch:100...

Đặt mua
Picture of ACB 3P 5000A 100kA ABB type E6H

ACB 3P 5000A 100kA ABB type E6...

ACB - E6HLoạI di động FP: Phần cố động Số cực: 3 Dòng định mức:5000A Dòng ngắn mạch:10...

Đặt mua

ĐT: 0912 189.197

ACB 3P 5000A 100kA ABB type E6...

ĐT: 0912 189.197

ACB - E6HLoạI di động FP: Phần cố động Số cực: 3 Dòng định mức:5000A Dòng ngắn mạch:10...

Đặt mua
Picture of ACB 3P 6300A 100kA ABB type E6H

ACB 3P 6300A 100kA ABB type E6...

ACB - E6HLoạI di động MP: Phần di động Số cực:3 Dòng định mức:6300A Dòng ngắn mạch:100...

Đặt mua

956.167.000 đ

ACB 3P 6300A 100kA ABB type E6...

956.167.000 đ

ACB - E6HLoạI di động MP: Phần di động Số cực:3 Dòng định mức:6300A Dòng ngắn mạch:100...

Đặt mua