Tủ tụ bù

Picture of Tủ bù hợp bộ 100Kvar 4 cấp, không mccb nhánh

Tủ bù hợp bộ 100Kvar 4 cấp, kh...

Công suất Bù: 100 Kvar - 415V. Số cấp:10:10:10:10. Không MCCB nhánh. Đã bao gồm MCCB tổ...

Đặt mua

20.600.000 đ

Tủ bù hợp bộ 100Kvar 4 cấp, kh...

20.600.000 đ

Công suất Bù: 100 Kvar - 415V. Số cấp:10:10:10:10. Không MCCB nhánh. Đã bao gồm MCCB tổ...

Đặt mua
Picture of Tủ bù hợp bộ 100Kvar 4 cấp,có mccb nhánh

Tủ bù hợp bộ 100Kvar 4 cấp,có ...

Công suất Bù: 100 Kvar - 415V. Số cấp:10:10:10:10. Có MCCB nhánh. Đã bao gồm MCCB tổng,...

Đặt mua

22.200.000 đ

Tủ bù hợp bộ 100Kvar 4 cấp,có ...

22.200.000 đ

Công suất Bù: 100 Kvar - 415V. Số cấp:10:10:10:10. Có MCCB nhánh. Đã bao gồm MCCB tổng,...

Đặt mua
Picture of Tủ bù hợp bộ 120Kvar 4 cấp, không mccb nhánh

Tủ bù hợp bộ 120Kvar 4 cấp, kh...

Công suất Bù: 120 Kvar - 415V. Số cấp:10:10:10:10. Không MCCB nhánh. Đã bao gồm MCCB tổ...

Đặt mua

21.700.000 đ

Tủ bù hợp bộ 120Kvar 4 cấp, kh...

21.700.000 đ

Công suất Bù: 120 Kvar - 415V. Số cấp:10:10:10:10. Không MCCB nhánh. Đã bao gồm MCCB tổ...

Đặt mua
Picture of Tủ bù hợp bộ 120Kvar 4 cấp,có mccb nhánh

Tủ bù hợp bộ 120Kvar 4 cấp,có ...

Công suất Bù: 120 Kvar - 415V. Số cấp:10:10:10:10. Có MCCB nhánh. Đã bao gồm MCCB tổng,...

Đặt mua

23.500.000 đ

Tủ bù hợp bộ 120Kvar 4 cấp,có ...

23.500.000 đ

Công suất Bù: 120 Kvar - 415V. Số cấp:10:10:10:10. Có MCCB nhánh. Đã bao gồm MCCB tổng,...

Đặt mua
Picture of Tủ bù hợp bộ 140Kvar 4 cấp, không mccb nhánh

Tủ bù hợp bộ 140Kvar 4 cấp, kh...

Công suất Bù: 140 Kvar - 415V. Số cấp:10:10:10:10. Không MCCB nhánh. Đã bao gồm MCCB tổ...

Đặt mua

24.800.000 đ

Tủ bù hợp bộ 140Kvar 4 cấp, kh...

24.800.000 đ

Công suất Bù: 140 Kvar - 415V. Số cấp:10:10:10:10. Không MCCB nhánh. Đã bao gồm MCCB tổ...

Đặt mua
Picture of Tủ bù hợp bộ 140Kvar 4 cấp,có mccb nhánh

Tủ bù hợp bộ 140Kvar 4 cấp,có ...

Công suất Bù: 140 Kvar - 415V. Số cấp:10:10:10:10. Có MCCB nhánh. Đã bao gồm MCCB tổng,...

Đặt mua

26.950.000 đ

Tủ bù hợp bộ 140Kvar 4 cấp,có ...

26.950.000 đ

Công suất Bù: 140 Kvar - 415V. Số cấp:10:10:10:10. Có MCCB nhánh. Đã bao gồm MCCB tổng,...

Đặt mua
Picture of Tủ bù hợp bộ 165Kvar 6 cấp, không mccb nhánh

Tủ bù hợp bộ 165Kvar 6 cấp, kh...

Công suất Bù: 165 Kvar - 415V. Số cấp:10:10:10:10. Không MCCB nhánh. Đã bao gồm MCCB tổ...

Đặt mua

29.400.000 đ

Tủ bù hợp bộ 165Kvar 6 cấp, kh...

29.400.000 đ

Công suất Bù: 165 Kvar - 415V. Số cấp:10:10:10:10. Không MCCB nhánh. Đã bao gồm MCCB tổ...

Đặt mua
Picture of Tủ bù hợp bộ 165Kvar 6 cấp,có mccb nhánh

Tủ bù hợp bộ 165Kvar 6 cấp,có ...

Công suất Bù: 165 Kvar - 415V. Số cấp:10:10:10:10. Có MCCB nhánh. Đã bao gồm MCCB tổng,...

Đặt mua

32.360.000 đ

Tủ bù hợp bộ 165Kvar 6 cấp,có ...

32.360.000 đ

Công suất Bù: 165 Kvar - 415V. Số cấp:10:10:10:10. Có MCCB nhánh. Đã bao gồm MCCB tổng,...

Đặt mua
Picture of Tủ bù hợp bộ 180Kvar 6 cấp, không mccb nhánh

Tủ bù hợp bộ 180Kvar 6 cấp, kh...

Công suất Bù: 180 Kvar - 415V. Số cấp:10:10:10:10. Không MCCB nhánh. Đã bao gồm MCCB tổ...

Đặt mua

30.950.000 đ

Tủ bù hợp bộ 180Kvar 6 cấp, kh...

30.950.000 đ

Công suất Bù: 180 Kvar - 415V. Số cấp:10:10:10:10. Không MCCB nhánh. Đã bao gồm MCCB tổ...

Đặt mua
Picture of Tủ bù hợp bộ 180Kvar 6 cấp,có mccb nhánh

Tủ bù hợp bộ 180Kvar 6 cấp,có ...

Công suất Bù: 180 Kvar - 415V. Số cấp:10:10:10:10. Có MCCB nhánh. Đã bao gồm MCCB tổng,...

Đặt mua

33.700.000 đ

Tủ bù hợp bộ 180Kvar 6 cấp,có ...

33.700.000 đ

Công suất Bù: 180 Kvar - 415V. Số cấp:10:10:10:10. Có MCCB nhánh. Đã bao gồm MCCB tổng,...

Đặt mua
Picture of Tủ bù hợp bộ 210Kvar 6 cấp, không mccb nhánh

Tủ bù hợp bộ 210Kvar 6 cấp, kh...

Công suất Bù: 210 Kvar - 415V. Số cấp:10:10:10:10. Không MCCB nhánh. Đã bao gồm MCCB tổ...

Đặt mua

32.820.000 đ

Tủ bù hợp bộ 210Kvar 6 cấp, kh...

32.820.000 đ

Công suất Bù: 210 Kvar - 415V. Số cấp:10:10:10:10. Không MCCB nhánh. Đã bao gồm MCCB tổ...

Đặt mua
Picture of Tủ bù hợp bộ 210Kvar 6 cấp,có mccb nhánh

Tủ bù hợp bộ 210Kvar 6 cấp,có ...

Công suất Bù: 210 Kvar - 415V. Số cấp:10:10:10:10. Có MCCB nhánh. Đã bao gồm MCCB tổng,...

Đặt mua

35.920.000 đ

Tủ bù hợp bộ 210Kvar 6 cấp,có ...

35.920.000 đ

Công suất Bù: 210 Kvar - 415V. Số cấp:10:10:10:10. Có MCCB nhánh. Đã bao gồm MCCB tổng,...

Đặt mua
Picture of Tủ bù hợp bộ 220Kvar 6 cấp, không mccb nhánh

Tủ bù hợp bộ 220Kvar 6 cấp, kh...

Công suất Bù: 220 Kvar - 415V. Số cấp:10:10:10:10. Không MCCB nhánh. Đã bao gồm MCCB tổ...

Đặt mua

35.240.000 đ

Tủ bù hợp bộ 220Kvar 6 cấp, kh...

35.240.000 đ

Công suất Bù: 220 Kvar - 415V. Số cấp:10:10:10:10. Không MCCB nhánh. Đã bao gồm MCCB tổ...

Đặt mua
Picture of Tủ bù hợp bộ 220Kvar 6 cấp,có mccb nhánh

Tủ bù hợp bộ 220Kvar 6 cấp,có ...

Công suất Bù: 220 Kvar - 415V. Số cấp:10:10:10:10. Có MCCB nhánh. Đã bao gồm MCCB tổng,...

Đặt mua

38.650.000 đ

Tủ bù hợp bộ 220Kvar 6 cấp,có ...

38.650.000 đ

Công suất Bù: 220 Kvar - 415V. Số cấp:10:10:10:10. Có MCCB nhánh. Đã bao gồm MCCB tổng,...

Đặt mua
Picture of Tủ bù hợp bộ 240Kvar 6 cấp, không mccb nhánh

Tủ bù hợp bộ 240Kvar 6 cấp, kh...

Công suất Bù: 240 Kvar - 415V. Số cấp:10:10:10:10. Không MCCB nhánh. Đã bao gồm MCCB tổ...

Đặt mua

40.820.000 đ

Tủ bù hợp bộ 240Kvar 6 cấp, kh...

40.820.000 đ

Công suất Bù: 240 Kvar - 415V. Số cấp:10:10:10:10. Không MCCB nhánh. Đã bao gồm MCCB tổ...

Đặt mua
Picture of Tủ bù hợp bộ 240Kvar 6 cấp,có mccb nhánh

Tủ bù hợp bộ 240Kvar 6 cấp,có ...

Công suất Bù: 240 Kvar - 415V. Số cấp:10:10:10:10. Có MCCB nhánh. Đã bao gồm MCCB tổng,...

Đặt mua

44.280.000 đ

Tủ bù hợp bộ 240Kvar 6 cấp,có ...

44.280.000 đ

Công suất Bù: 240 Kvar - 415V. Số cấp:10:10:10:10. Có MCCB nhánh. Đã bao gồm MCCB tổng,...

Đặt mua
Picture of Tủ bù hợp bộ 275Kvar 6 cấp, không mccb nhánh

Tủ bù hợp bộ 275Kvar 6 cấp, kh...

Công suất Bù: 275 Kvar - 415V. Số cấp:10:10:10:10. Không MCCB nhánh. Đã bao gồm MCCB tổ...

Đặt mua

45.330.000 đ

Tủ bù hợp bộ 275Kvar 6 cấp, kh...

45.330.000 đ

Công suất Bù: 275 Kvar - 415V. Số cấp:10:10:10:10. Không MCCB nhánh. Đã bao gồm MCCB tổ...

Đặt mua
Picture of Tủ bù hợp bộ 275Kvar 6 cấp,có mccb nhánh

Tủ bù hợp bộ 275Kvar 6 cấp,có ...

Công suất Bù: 275 Kvar - 415V. Số cấp:10:10:10:10. Có MCCB nhánh. Đã bao gồm MCCB tổng,...

Đặt mua

48.950.000 đ

Tủ bù hợp bộ 275Kvar 6 cấp,có ...

48.950.000 đ

Công suất Bù: 275 Kvar - 415V. Số cấp:10:10:10:10. Có MCCB nhánh. Đã bao gồm MCCB tổng,...

Đặt mua
Picture of Tủ bù hợp bộ 300Kvar 6 cấp, không mccb nhánh

Tủ bù hợp bộ 300Kvar 6 cấp, kh...

Công suất Bù: 300 Kvar - 415V. Số cấp:10:10:10:10. Không MCCB nhánh. Đã bao gồm MCCB tổ...

Đặt mua

45.770.000 đ

Tủ bù hợp bộ 300Kvar 6 cấp, kh...

45.770.000 đ

Công suất Bù: 300 Kvar - 415V. Số cấp:10:10:10:10. Không MCCB nhánh. Đã bao gồm MCCB tổ...

Đặt mua
Picture of Tủ bù hợp bộ 300Kvar 6 cấp,có mccb nhánh

Tủ bù hợp bộ 300Kvar 6 cấp,có ...

Công suất Bù: 300 Kvar - 415V. Số cấp:10:10:10:10. Có MCCB nhánh. Đã bao gồm MCCB tổng,...

Đặt mua

49.900.000 đ

Tủ bù hợp bộ 300Kvar 6 cấp,có ...

49.900.000 đ

Công suất Bù: 300 Kvar - 415V. Số cấp:10:10:10:10. Có MCCB nhánh. Đã bao gồm MCCB tổng,...

Đặt mua
Picture of Tủ bù hợp bộ 40 Kvar 4 cấp, không mccb nhánh

Tủ bù hợp bộ 40 Kvar 4 cấp, kh...

Công suất Bù: 40 Kvar - 415V. Số cấp:10:10:10:10. Không MCCB nhánh. Đã bao gồm MCCB tổn...

Đặt mua

8.400.000 đ

Tủ bù hợp bộ 40 Kvar 4 cấp, kh...

8.400.000 đ

Công suất Bù: 40 Kvar - 415V. Số cấp:10:10:10:10. Không MCCB nhánh. Đã bao gồm MCCB tổn...

Đặt mua
Picture of Tủ bù hợp bộ 60 Kvar 4 cấp, không mccb nhánh

Tủ bù hợp bộ 60 Kvar 4 cấp, kh...

Công suất Bù: 60 Kvar - 415V. Số cấp:10:10:10:10. Không MCCB nhánh. Đã bao gồm MCCB tổn...

Đặt mua

11.500.000 đ

Tủ bù hợp bộ 60 Kvar 4 cấp, kh...

11.500.000 đ

Công suất Bù: 60 Kvar - 415V. Số cấp:10:10:10:10. Không MCCB nhánh. Đã bao gồm MCCB tổn...

Đặt mua
Picture of Tủ bù hợp bộ 70 Kvar 4 cấp, không mccb nhánh

Tủ bù hợp bộ 70 Kvar 4 cấp, kh...

Công suất Bù: 70 Kvar - 415V. Số cấp:10:10:10:10. Không MCCB nhánh. Đã bao gồm MCCB tổn...

Đặt mua

15.000.000 đ

Tủ bù hợp bộ 70 Kvar 4 cấp, kh...

15.000.000 đ

Công suất Bù: 70 Kvar - 415V. Số cấp:10:10:10:10. Không MCCB nhánh. Đã bao gồm MCCB tổn...

Đặt mua
Picture of Tủ bù hợp bộ 80 Kvar 4 cấp, không mccb nhánh

Tủ bù hợp bộ 80 Kvar 4 cấp, kh...

Công suất Bù: 80 Kvar - 415V. Số cấp:10:10:10:10. Không MCCB nhánh. Đã bao gồm MCCB tổn...

Đặt mua

17.000.000 đ

Tủ bù hợp bộ 80 Kvar 4 cấp, kh...

17.000.000 đ

Công suất Bù: 80 Kvar - 415V. Số cấp:10:10:10:10. Không MCCB nhánh. Đã bao gồm MCCB tổn...

Đặt mua